Blog prawniczy

Dodano: 2022-09-19

Podwyżki w służbie zdrowia


Zmiany wprowadzone do ustawy dotyczącej sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewidują nowy podział na 10 grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wartości współczynników pracy, służące do wyliczenia najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Co istotne wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego ustawa zakłada, że wynagrodzenia tych osób powinny mieć wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Projekt przewiduje zobowiązanie podmiotu leczniczego będącego pracodawcą do wskazania w umowie o pracę od 1 lipca 2022 r. każdemu pracownikowi objętego ustawą, informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przyporządkowany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy.

Przy czym ustawodawca wprowadza jednak niekonsekwentny przepis, umożliwiający dostosowanie umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Niemniej od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w nowy sposób.

A co w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wyższego wynagrodzenia?

Podmioty lecznicze często twierdzą, że nie mają środków na sfinansowanie podwyżek swoim pracownikom. W związku z tym ani nie zmieniają umów o pracę, ani nie wypłacają podwyżek. Zdarza się również, że pracodawca celowo wprowadza aneksem do umowy zmianę nazwy stanowiska pracownika na zupełnie inne – zaszeregowane do niższej kategorii.
Warto jednak pamiętać, że jeśli pracownik ma wątpliwość czy podpisać aneks zmieniający umowę o pracę, powinien to skonsultować. Jeśli pracodawca całkowicie zaniechał wypłaty wyższego wynagrodzenia, należy także rozważyć zawiadomienie jednostki nadrzędnej – tj. podmiot u tworzącego podmiot leczniczy albo Państwową Inspekcję Pracy, gdyż te podmioty sprawują Kontrolę wykonywania nowych przepisów . Warto również rozważyć wystąpienie na drogę sądową.

Należy również dodać, że zaniżanie wynagrodzenia przez pracodawcę stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny.