Blog prawniczy

Dodano: 2024-04-27

Kredyty frankowe - sąd rozwiał najważniejsze wątpliwości

Długo wyczekiwana uchwała Sądu Najwyższego dotycząca istotnych zagadnień związanych z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi tzw. umów kredytów frankowych zapadła 25 kwietnia 2024 r. Jakie są najważniejsze zagadnienia rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy? Oto one:
1. w razie uznania, że postanowienie umowy „kredytu frankowego” się do określania waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne, nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczaju; a, umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie, czyli zasadne są roszczenia o stwierdzenie nieważności całej umowy

2. jeśli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron
3. bieg przedawnienia banku o zwrot kwoty wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy;

4. nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.